РАЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПІДРУЧНИКА З ЛОГІКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Перейти вниз

РАЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПІДРУЧНИКА З ЛОГІКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 20:06

Шенгерій Л. М., д. філос. н., проф.
ПДАА, Полтава


РАЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ПІДРУЧНИКА З ЛОГІКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Яким методологічним засадам має відповідати сучасний підручник для студентів України, щоб максимізувати ефективність вивчення дисципліни «Логіка» в аспекті конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці в умовах жорсткої конкуренції? Обґрунтованою є думка академіка НАН України А. Є. Конверського, який указує на важливість створення підручників з логіки нового покоління, матеріал яких подається чіткою, ясною мовою, основні положення логічної науки роз’яснюються в доступній формі за умови дотримання наукової строгості. У такому разі підручники з логіки будуть працювати на привабливість курсу логіки для студентів нефілософських спеціальностей, а логіка буде викладатися також для всіх студентів нефілософських спеціальностей [1].
Оскільки значну перевагу на сучасному ринку праці отримують ті спеціалісти та магістри, які достатньою мірою володіють практичними навичками у професійній сфері, то при створенні підручників з логіки для студентів вищих навчальних закладів доцільно спрямовуватися на інтенсифікацію професійних і практичних знань, умінь і навичок майбутніх фахівців. Цьому, безперечно, сприяє врахування пробільності курсу як уміння застосовувати знання логіки при тлумаченні професійної діяльності економіста, інженера тощо. Поставлені завдання вирішуються завдяки поєднанню викладу теоретичних питань з багаточисельними прикладами їх застосування в певній професійній сфері. Цьому значною мірою сприяє використання нормативно-правової бази певної галузі знань. Так, при підготовці посібника для студентів напряму підготовки «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» [2], використовуються матеріали з області інженерних наук, фундаментальних і професійних навчальних дисциплін, як-от «Механіка матеріалів і конструкцій», «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка», «Теоретична механіка», «Фізика», «Біофізика», «Сільськогосподарські машини», «Безпека життєдіяльності», дисциплін математичного циклу, насамперед, «Вища математика», «Комп’ютери та комп’ютерні технології», «Прикладна математика», «Основи математичного моделювання» та ін. У посібнику для студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» [3] аналізуються нормативні матеріали з області економічних наук, насамперед, Конституції України, Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, фундаментальних і професійних навчальних дисциплін, як-от «Економічна теорія», «Історія економіки та економічних знань», «Гроші та кредит», «Економіка підприємства», дисциплін математичного циклу, насамперед, «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика» та ін. Це дозволяє вирішити декілька завдань, насамперед, встановити розгалужені між предметні зв’язки; поглибити, систематизувати та заповнити прогалини в знаннях студентів з інших навчальних дисциплін, насамперед, професійного спрямування.
Специфіка напряму підготовки студентів чи галузі знань детермінує вибір окремих тем дисципліни «Логіка», що включаються до певного підручника з цієї дисципліни. Для студентів інженерної галузі посібник охоплює виклад чотирьох основних тем: «Логіка як наука», «Поняття як логічний об’єкт», «Логічні операції над поняттями», «Логіка висловлювань», аналіз яких, на нашу думку, є найбільш необхідним для студентів інженерного напряму підготовки в межах виділеного одного кредиту для вивчення логіки в ПДАА. Оскільки для технічних спеціальностей стрижнем професійної підготовки слугують дисципліни математичного та фізичного циклів, то при підготовці посібника особлива увага приділялась застосуванню методу формалізації. Як показує досвід викладання логіки на інженерно-технологічному факультеті ПДАА, засвоєння тем, що ґрунтуються на формалізації, насамперед таких, як-от: «Метод таблиць істинності в інженерії», «Метод аналітичних таблиць в інженерії», «Логіка контактних схем», відбувається значно краще. Посібник «Логіка» для студентів економічної галузі знань охоплює виклад семи основних тем: «Логіка як наука», «Поняття як логічний об’єкт», «Логічні операції над поняттями», «Аналітика простих висловлювань», «Аналітика складних висловлювань», «Аналітика дедуктивних виводів», «Аналітика недедуктивних виводів». Особливий акцент зроблено на аналізі поняттєвої матриці економічної царини, що поглиблює розуміння студентами ієрархічних зв’язків між окремими економічними поняттями та сприяє значному поліпшенню засвоєння професійних знань.
Ми вважаємо, що успішне засвоєння теоретичних знань з курсу «Логіка» – це лише необхідна умова успішного практичного використання логічних законів, правил, операцій у процесах навчання та професійної діяльності фахівців. Тому значна увага приділяється розв’язуванню логічних задач.
Таким чином, оптимізація створення підручників і посібників з дисципліни «Логіка» для вищих навчальних закладів вимагає врахування напрямку підготовки студентів, метою якої, насамперед, є оволодіння студентами сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного поновлювання.

Список використаних джерел: 1. Результати роботи V науково-практичної конференції «Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/article/10. 2. Шенгерій Л. М. Логіка : навч. посібник / Л. М. Шенгерій, А. В. Антонець ; за заг. ред. проф. Л. М. Шенгерій. – Полтава : РВВ ПДАА, 2013. – 104 с. 3. Шенгерій Л. М. Логіка : навч. посібник / Л. М. Шенгерій. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 208 с.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

Посмотреть профиль http://materialtovarzn.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения