СИСТЕМИ НАССР - ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА

Перейти вниз

СИСТЕМИ НАССР - ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА

Сообщение автор Admin в Вт Фев 25 2014, 19:36

Плахотін В.Я.,к.б.н, проф.;
Омельченко Н.В., к.т.н., доц.; Юдічева О.П., к.т.н., доц.
ПУЕТ, м. Полтава

СИСТЕМИ НАССР - ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ ТА КОНКУРЕНТОСПРО-МОЖНОСТІ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА

Безпека та якість харчових продуктів для населення України на сучасному етапі є надзвичайно актуальною і важливою проблемою тому, що вона вже давно перейшла з рангу технічної проблеми до суспільно-політичної і стала реальною загрозою для здоров'я нації.
Як свідчать статистичні дані, за останні роки значно почастіша-ли випадки харчових отруєнь. Вони відбуваються переважно в міс-цях масового харчування (підприємствах громадського харчування, дитячих садочках, школах, місцях відпочинку тощо). Це пов'язано з зі зниженням безпечності харчових продуктів через низку факто-рів, а саме: використання небезпечних харчових добавок; поши-рення інтенсивних харчових технологій; подовження та ускладнен-ня харчового ланцюгу просування сировини, проміжних і готових продуктів від поля до столу споживача; зростаюче забруднення до-вкілля, а через нього і сировини та готових продуктів, виробничої, транспортної та складської інфраструктури; зношеність технологі-чних фондів, або відсутність належних виробничих умов; ігнору-вання або незнання правил та вимог технології, виробничої саніта-рії та гігієни; збільшення кількості вразливих верств населення (зниження імунітету, великі психологічні навантаження, нездоро-вий спосіб життя...) [1].
Ця проблема є актуальною для всіх країн, та особливо, для кра-їн з нестабільною економікою, до яких відноситься в даний час Україна. Проблема має настільки серйозний і масштабний харак-тер, що уряд країни, установи із захисту прав споживачів і провідні асоціації виробників харчової продукції все частіше піднімають питання безпеки харчової продукції і шукають шляхи її забезпе-чення і контролю. Найбільш дієвим вирішенням вважається вве-дення єдиних міжнародних стандартів, що встановлюють жорсткі вимоги до безпеки харчових продуктів.
Враховуючи ці та інші фактори міжнародне, регіональне та на-ціональне харчове законодавство багатьох країн все більше прагне до впровадження на підприємствах-виробниках харчових продуктів та в торговій мережі надійних систем управління безпечністю хар-чових продуктів (СУБХП). 53-я сесія ВООЗ у травні 2000 р. прийн-яла резолюцію, яка закликала всі держави-члени ВООЗ визнати безпечність харчових продуктів в якості головної функції системи суспільної охорони здоров'я і розробити Глобальну стратегію зни-ження захворювань харчового походження [2].
На думку експертів ВООЗ проблема безпечності харчових про-дуктів повинна вирішуватися шляхом системного аналізу ризиків в межах всього харчового ланцюга (концепція „від лану до столу), тому сучасний підхід до гарантування безпечності харчових проду-ктів знаходить своє вирішення у СУБХП на основі вимог міжнаро-дних стандартів (CAC, IFS, BRS та інших).
Найсучаснішою попереджувальною системою, що забезпечує якість і безпеку харчової продукції, є система на основі принципів НАССР. Саме вона передбачає системний підхід до аналізу ризиків на всьому життєвому шляху продуктів харчування від будь-яких можливих небезпечних чинників біологічного, хімічного та фізич-ного походження [2,3].
В Україні з 1 липня 2003 р. запроваджено національний стан-дарт ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпекою харчових продуктів. Вимоги», а з 1 серпня 2007 року набрав чинності націо-нальний стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 (ідентичний міжнародно-му стандарту ISO 22000:2005). Обидва ці стандарти грунтуються на системі аналізу небезпечних чинників і критичних точок управлін-ня (НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Point) [4,5].
Незважаючи на очевидність і гостроту проблеми якості та безпе-чності харчової продукції в Україні розробка і впровадження таких систем на вітчизняних харчових підприємствах відбувається дуже повільно. Основним аргументом проти впровадження систем НА-ССР українські виробники наводять високу вартість послуг з їх розробки та тривалість проведення досліджень [6 ].
З метою перевірки обгрунтованості цих аргументів нами були проведені дослідження на півтора десятка харчових підприємств різного профілю та потужності в семі регіонах України (таблиця).
За результатами досліджень було встановлено, що групі фахів-ців (з 5-6 осіб) на розробку та впровадження системи НАССР для обмеженої номенклатури продукції (від 3-х до 5-ти видів) достат-ньо 3-4 місяці. На виконання цих робіт не потрібні значні кошти, тому що всі дослідження виконуються власними фахівцями підп-риємства. Додаткові витрати виникають лише в разі залучення сто-ронніх фахівців – консультантів на підготовчому етапі (проведення досліджень і розробка НАССР-плану).
№ з/п Підприємство, на якому проводились дослідження Сфера застосу-вання системи Об'єкт НА-ССР-досліджень Рік прове-дення дос-ліджень
М'ясо-, птице - та рибопереробні підприємства
1 КП «Полтавський м'ясокомбінат» Ковбасний цех Напівкопчені ковбаси 2007
2 АЗТМ «Ритм» (м. Чернігів) Цех первинної переробки; ков-басний цех Яловичина охолоджена; Варені ковба-си 2007-2008
3 ЗАТ«Глобино» (Полтавська обл.) Цех первинної переробки; ков-басний цех Свинина охолоджена; Варені ков-баси 2008-2009
4 ТОВ «АДВ» (м. Дніпропетровськ) Ковбасний і кон-сервний цехи Варені ков-баси; Паште-ти м'ясні 2009-2010
5 ТОВ «Наталі» (м. Дніпропетровськ) Цех з виробницт-ва м'ясокопче-ностей М'ясні бали-кові вироби 2010-2011
6 ТОВ «Полтавсь-кий гостинець» Цех з виробницт-ва м'ясокопче-ностей Копчено-варені виро-би з птиці 2010-2011
7 ЗАТ «Кременчук-м'ясо» - " - Варені ков-баси 2011
8 ТОВ «Фірма Зоря» (м. Полтава) Цех з виробницт-ва м'ясокопчено-стей Копчено-варені м'ясні вироби 2011-2012
9 ПАТ «Конотоп-м'ясо» (Сумська обл.) Ковбасний цех Напівкопчені ковбаси 2012-2013
10 ТОВ «Аляска Трей-динг» (Київ-ська обл.) Цех з виробницт-ва пресервів Рибні пресе-рви 2012-2013
11 ТОВ «Укрпромпо-стач» (Київська обл.) Цех первинної переробки птиці М'ясо кур-чат-бройлерів 2012-2013
Плодоовочепереробні підприємства
12 ПАТ «Буковинап-родукт» (Черніве-цька обл.) Овочевий цех Овочеві кон-серви 2011-2012
13 Мошнівська філія СТОВ ім. Шевчен-ка, ТМ „Верес” (Черкаська обл.) Овочевий цех Овочеві кон-серви 2011-2012
14 ТОВ „Ніжинський консервний завод“ (Чернігівська обл.) Овочевий цех Овочеві кон-серви 2011-2012

В разі обмеження сфери застосування системи НАССР лише виробничою сферою підприємства загальні фінансові витрати, як правило, не перевищують 40 - 50 тис. грн. Для крупних і середніх підприємств такі витрати є несуттєвими.
Аналіз результатів проведених досліджень дає нам підставу зро-бити висновок про те, що головними причинами повільної розробки і впровадження таких систем на вітчизняних харчових підприємст-вах є не вартість і терміни, а:
- відсутність економічної мотивації і державної підтримки підпри-ємств, що розробляють та впроваджують такі системи;
- відсутність фінансових і технічних можливостей для радикальної модернізації виробництва, необхідної для виконання обов'язкових вимог технологічної дисципліни, виробничої санітарії та гігієни;
- можливість покращення ринкового становища шляхом недобро-совісної конкуренції через недотримання чінного законодавства з питань технічного регулювання та захисту прав споживачів;
- недостатня обізнаність керівництва та інженерно-технічного пер-соналу в питаннях системного менеджменту якості та безпеки хар-чових продуктів.

Список використаних джерел: 1. Вплив харчування на здоров’я людини: Під-ручник/За ред. Радька М.М.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. – 500 с. 2. Торстен Ми-хальські, Франк Ліліє, Анжеліка Досін. Управління якістю у харчовій промислово-сті із врахуванням Європейського харчового кодексу і міжнародно визнаних ста-ндартів: Довідник. - Львів: ПАІС, 2006. – 336 с. 3. Плахотін В.Я., Тюрікова І.С. Рекомендації щодо розробки та впровадження систем управління безпечністю харчових продуктів на виробничих підприємствах споживчої кооперації України. – К.: Укоопосвіта, 2007. – 81 с. 4. ДСТУ 4161-2003.Системи управління безпечні-стю харчових продуктів. Вимоги. - К.: Держспоживстандарт України, 2003.- 15 с. 5. ДСТУ ІSO 22000:2007.Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга.-К.: Держспоживстандарт України, 2007.- 30 с. 6. Белов Ю.П. Розробка та впровадження системи управлін-ня безпечністю харчових продуктів HACCP// Світ якості України, № 2, 2005. - С.42-45.
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 129
Дата регистрации : 2014-02-25

Посмотреть профиль http://materialtovarzn.ukrainianforum.net

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения